Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowskie Stowarzyszenie Fotograficzne  Fotogalicja zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, powołanym dla wspierania wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei, dla których fotografia jest istotnym elementem ich zaistnienia, wspomożenia, trwania i rozwoju.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska, a szczególnie region małopolski. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Krakowie, przy pl. Matejki 3/7

§ 4.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać je podmiotom zewnętrznym.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie osób interesujących się fotografią
2. Działalność szkoleniowa i edukacyjna w zakresie fotografii.
3. Upowszechnianie fotografii jako formy przekazu otaczającej nas rzeczywistości.
4. Popularyzacja fotografii jako dziedziny kultury i sztuki.
5. Promocja Polski, a w szczególności miasta Krakowa i regionu małopolskiego.
6. Doskonalenie warsztatu fotograficznego członków stowarzyszenia.
7. Ochrona swobody wypowiedzi i praw autorskich.
8. Reprezentowanie ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych
9. Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację wystaw i konkursów a także koncertów oraz innych imprez kulturalnych i oświatowych.
2. Przeprowadzanie szkoleń, warsztatów oraz testów sprzętu fotograficznego.
3. Organizację wyjazdów, plenerów i zlotów.
4. Współpracę z władzami lokalnymi, mającą na celu promowanie regionu.
5. Współpracę z organizacjami, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie fotografii i promocji regionu
6. Dokumentacje za pomocą fotografii walorów krajobrazowych i przyrodniczych regionu małopolskiego oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w regionie.
7. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej imprez organizowanych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.
8. Działalność wydawniczą.
9. Opracowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych;
10. Organizację i prowadzenie ośrodków dokumentacji;
11. Organizację i prowadzenie działalności poligraficznej i audiowizualnej;
12. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia;
14. Działalność charytatywną, organizację imprez dobroczynnych i charytatywnych;
15. Doradztwo i pomoc – także materialną i finansową – innym stowarzyszeniom, organizacjom, osobom i instytucjom o podobnych celach;
16. Podejmowanie działań inspirujących inne osoby do działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia;
17. Współpracę z instytucjami i organizacjami – polskimi i zagranicznymi – o podobnym zakresie działania oraz z osobami fizycznymi i prawnymi, wspieranie działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia.
18. Inne działania sprzyjające wypełnianiu statutowych celów Stowarzyszenia .

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 10.

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 11.

1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków oraz
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
g) posługiwania się legitymacją i odznakami stowarzyszenia;
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, propagowania jego celów i programu oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

§ 12.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b), c) i d)
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 11 ust. 2 pkt 1 i 2
4. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięce,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Dyscyplinarnego
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka wspierającego, uchwałą Zarządu.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeński w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Dyscyplinarny.

§ 15.

1. Kadencja Zarządu,  Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba ze statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Sądu Dyscyplinarnego, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba ze statut stanowi inaczej.

§ 16.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres trwania walnego zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
7. Za wyjątkiem sytuacji opisanej w §15 ust. 1 Statutu, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 21.

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków i w jego skład wchodzą: Prezes Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarz oraz Skarbnik.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 22.

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych w niniejszym statucie do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków,

Komisja Rewizyjna

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 24.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 25.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 26.

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Dyscyplinarny

§ 27.

1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia lub na skutek odwołania osoby której odmówiono przyjęcia do Stowarzyszenia. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
5. Rozpoznawanie wniosku powinno się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Sąd może odroczyć wydanie decyzji jeżeli stwierdzi konieczność uzyskania dodatkowych informacji.
6. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
7.  Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

§ 28.

Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 29.

Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia;
c) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje
4) opłata rejestracyjna
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 każdego miesiąca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki oraz wpisowe w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Krakowskie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotogalicja